Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Σελόντα: Το χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου γνωστοποίησε η  Σελόντα. Η εταιρεία σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι στις 26.05.2015 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών των νέων μετοχών της εταιρείας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού της.

Ειδικότερα, η από 11.09.2014 A’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας, λαμβάνοντας υπόψη την από 22.08.2014 σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού προηγουμένως ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης των υφιστάμενων μετοχών της από € 1,00 σε € 0,30, ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (εφεξής η «Αύξηση»), ως ακολούθως:

(α) Κατά € 50.400.000 με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού που έχει συνάψει η Εταιρία με τις Τράπεζα Πειραιώς, AlphaBank, EurobankErgasias, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Αττικής και Γενική Τράπεζα(νυν Τράπεζα Πειραιώς) (στο εξής από κοινού οι «Πιστώτριες Τράπεζες»).

(β) Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.

(γ) Έκδοση 168.000.000 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, οι οποίες θα διατεθούν στις Πιστώτριες Τράπεζες κατά την αναλογία της συμμετοχής τους στις κεφαλαιοποιούμενες υποχρεώσεις.

(δ) Η τιμή διάθεσης εκάστης των Νέων Μετοχών να ισούται προς την ονομαστική αξία των € 0,30 (στο εξής η «Τιμή Διάθεσης»).

Επίσης η Α’ Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση και οριστικοποίηση της διάρθρωσης των όρων της Αύξησης, εφόσον απαιτηθεί, την εισαγωγή των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. και, γενικά, να πράξει κάθε τι προς υλοποίηση των αποφάσεων της προαναφερόμενης Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης σχετικά με την Αύξηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, στη συνεδρίασή του της 09.01.2015, αποφάσισε, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, την παράταση κατά ένα (1) μήνα, ήτοι μέχρι και την 11.02.2015, της προθεσμίας καταβολής του ποσού της Αύξησης.

Συνεπεία των ανωτέρω, ήτοι μετά τη μείωση και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των € 61.270.555,20, διαιρούμενο σε 204.235.184 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία, και έχει τροποποιηθεί αναλόγως το άρθρο 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου εγκρίθηκε με την από 24.12.2014 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. με την υπ’ αριθμ. Κ2-4733/29.12.2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση χρηματικών υποχρεώσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, δυνάμει της από Κ2-4733/29.12.2014 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. την 29.12.2014 (ΚΑΚ 287538). H πιστοποίηση της εν λόγω αύξησης από το Δ.Σ. της Εταιρίας της 11.02.2015 καταχωρήθηκε στο ΓΕ.Μ.Η. την 17.03.2015 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 20044/17.03.2015 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης είναι το ακόλουθο:

 

Ημερομηνία

Γεγονός

11.02.2015

Πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου από το Δ.Σ. της Εταιρίας

26.05.2015

Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

26.05.2015

Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών)

26.05.2015

Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

27.05.2015

Δημοσίευση ανακοίνωσης του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο

27.05.2015

Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρίας *

28.05.2015

Δημοσίευση της ανακοίνωσης στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

29.05.2015

Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Εταιρίας στην κατηγορία «Επιτήρησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών

 

* Τελεί υπό την αίρεση της /σύγκλησης της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. κατά τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία της Αύξησης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία «Επιτήρησης» της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

 

Οι κινήσεις της Πειραιώς

Εν τω μεταξύ, διευκρινίσεις για τις επόμενες κινήσεις της σε ό,τι αφορά την αναδιάρθρωση της εταιρείας Ιχθυοτροφεία Σελόντα παραχωρεί σε ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή στο Χ.Α. των νέων μετοχών της Σελόντα, η Τράπεζα Πειραιώς αναφορικά με τις νέες μετοχές που αποκτά στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα και αντιστοιχούν σε ποσοστό 33,85% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να διαθέσει εντός έξι (6) μηνών από την απόκτηση των μετοχών τον αναγκαίο αριθμό μετοχών προκειμένου το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της στην Εταιρεία (33,85%) να κατέλθει του ορίου του 1/3. Συγκεκριμένα θα προβεί στη διάθεση κατ’ ελάχιστον 1.046.957 μετοχών εκ των συνολικά 69.125.350 μετοχών που αποκτά στο πλαίσιο της ΑΜΚ της Εταιρείας.

(β) Να μην ασκήσει τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις ως άνω 1.046.957 μετοχές της Εταιρείας κατά το ως άνω χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter