Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Ελγέκα: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 46,5 εκατ. ευρώ

Ελγέκα: Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 46,5 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 46.500.000 € καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελγέκα. Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2016.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για τη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015), στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου, οι σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση και τα πεπραγμένα κατά τη χρήση 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015).
  3. Εκλογή Ελεγκτικής εταιρίας για τον έλεγχο των Ετήσιων και εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) και καθορισμός της αμοιβής της.
  4. Έγκριση των μισθών και αμοιβών που καταβλήθηκαν συνολικά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παρασχεθείσες από αυτά υπηρεσίες προς την Εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και προέγκριση των αντίστοιχων μισθών και αμοιβών που θα τους καταβληθούν για την τρέχουσα χρήση 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.
  5. Συζήτηση, ενημέρωση, λήψη αποφάσεων σχετικά με την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού κεφαλαίου 46.500.000 €, η έκδοση του οποίου αποφασίστηκε δυνάμει των από 25.06.2013, 07.05.2014 και 18.05.2015 αποφάσεων των Ετήσιων Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας, περαιτέρω εξειδίκευση, καθορισμός των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης, εξασφάλισης και διάθεσης αυτού και την υπογραφή των εν γένει συμβατικών και εξασφαλιστικών κειμένων.
  6. Έγκριση συμβάσεως σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920.
  7. Χορήγηση αδείας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διεύθυνσης ή και σε Διευθυντές, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου ή άλλων εταιριών που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρόμοιους σκοπούς.
  8. Διάφορες ανακοινώσεις.
Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin