Ειδήσεις
Home / Top Slider / Chipita: “Ασπίδα” 30 εκατ. ευρώ απέναντι στον Covid

Chipita: “Ασπίδα” 30 εκατ. ευρώ απέναντι στον Covid

“Αν και ο COVID-19 μπορεί να επηρεάσει τα έσοδα του ομίλου Chipita βραχυπρόθεσμα, η επίδραση αυτή αναμένεται ότι θα απορροφηθεί και δεν θέτει μακροπρόθεσμα σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα και στρατηγική ανάπτυξης του”, επισημαίνει η διοίκησή του στην οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου του 2019.
Η διοίκηση του ομίλου, έχει σχεδιάζει σειρά πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτιστοποίηση του κόστους και στην ενίσχυση των ταμειακών ροών. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις των όρων του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα όρια στις υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης παρέχουν την απαιτούμενη ρευστότητα κατά τους επόμενους 12 μήνες, επισημαίνει η διοίκηση του ομίλου σε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων, σημειώνοντας πως “υπάρχει επαρκής χώρος έναντι των οικονομικών ρητρών, αλλά και στην απίθανη περίπτωση υποβολής αιτήματος χαλάρωσης των δεικτών, προς τους δανειστές, το αίτημα αναμένεται ότι θα ικανοποιηθεί”. 
Στις 16 Μαρτίου, υπογράφηκε η τροποποίηση της δανειακής σύμβασης του ομολογιακού δανείου των 200 εκατ. ευρώ, καθώς είχε εγκριθεί από τους ομολογιούχους πριν την 31η Δεκεμβρίου 2019 η μείωση του επιτοκίου από το 4% σε 3% και η επιμήκυνση της διάρκειάς του για 2 έτη, καθώς επίσης και να προβεί η εταιρεία σε άρση των εξασφαλίσεων που έχουν συσταθεί και ειδικότερα α) στην εξάλειψη της υποθήκης επί των ακινήτων και β) στην λύση της εκχώρησης του ασφαλιστηρίου των ακινήτων που έχουν περιληφθεί στην υποθήκη. Ενώ έχει συμφωνηθεί, ότι από την ημερομηνία τροποποίησης έως και την ολοκλήρωση της άρσης των εξασφαλίσεων, οι ομολογιούχοι παραιτούνται από το δικαίωμά τους να ασκήσουν οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση που τους παρέχουν οι εξασφαλίσεις.
Επίσης τον Μάρτιο, η εταιρεία εξέδωσε κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο 50 εκατ. ευρώ για να αποπληρώσει το σύνολο των υφιστάμενων βραχυπρόθεσμων (αλληλόχρεων) δανείων και για χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης, ενώ στις 16 Μαρτίου, χρησιμοποίησε υφιστάμενες γραμμές χρηματοδότησης ύψους 30 εκατ. ευρώ, από τις Τράπεζες Εθνική και Πειραιώς. Τα αντληθέντα κεφαλαία θα ενισχύσουν την ρευστότητα της εταιρείας για αντιμετωπίσει πιθανών αυξημένες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης λόγω COVID-19.
Πέρυσι οι πωλήσεις του Ομίλου (εξαιρουμένων των κοινοπραξιών) άγγιξαν τα 567,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 11,2% σε σχέση με το 2018, το προσαρμοσμένο EBITDA (συμπεριλαμβανομένων των κοινοπραξιών) διαμορφώθηκε στα 83,5 εκατ. ευρώ έναντι 75,7 εκατ. ευρώ (+10,3%) και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το 2019 ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ.
Tα αποτελέσματα του 2019 για τον όμιλο περιέχουν κέρδος από πώληση συμμετοχής συγγενούς εταιρείας ποσού 39,6 εκατ. ευρώ, ζημιά από αποτίμηση συγγενούς εταιρείας ποσού 0,6 εκατ. ευρώ και πρόβλεψη απομείωσης πάγιου εξοπλισμού ποσού μετά από φόρους 5,3 εκατ. ευρώ. Εξαιρουμένων αυτών των συναλλαγών τα κέρδη προ φόρων θα διαμορφώνονταν σε 42,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο, τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες θα διαμορφώνονταν σε 33,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 33,7 εκατ. ευρώ. 
Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter