Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Καραμολέγκος: Αύξηση τζίρου και κερδοφορία

Καραμολέγκος: Αύξηση τζίρου και κερδοφορία

Αύξηση τζίρου, ενίσχυση μεριδίων και βελτίωση της οργανικής της κερδοφορίας πέτυχε η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος την απελθούσα χρήση.

Συγκεκριμένα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε οριακή αύξηση 1,7% και διαμορφώθηκε στα 76,23 εκ. ευρώ. Η εν λόγω εξέλιξη αποδίδεται στην σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων αφ’ ενός και στην συνέχιση της ανταγωνιστικής τιμολογιακής πολιτικής αφ’ ετέρου, στα πλαίσια της εταιρικής στρατηγικής, για προσαρμογή της εμπορικής πολιτικής, κατά τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες του καταναλωτή.

Το μικτό κέρδος σε επίπεδο ομίλου ανήλθε στο ποσό των 32,92 εκ. ευρώ έναντι 33,16 εκ. ευρώ το 2013, τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 5,7% στα 13,96 εκ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1,03 και 1,01 εκ. ευρώ για τον όμιλο και την εταιρεία έναντι ζημιών 0,61 και 0,18 εκ. ευρώ, αντίστοιχα. Σημειώνεται ωστόσο, ότι το 2013 τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν από διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, σε συνδυασμό με αυξημένη αναβαλλόμενη φορολογία, απόρροια της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή σε 26% (από 20%). Σε ότι αφορά τον καθαρό δανεισμό αυτός μειώθηκε έναντι του 2013 και διαμορφώθηκε σε επίπεδο ομίλου στα 51,40 εκ. ευρώ από 52,95 εκ. ευρώ, τα δε Ίδια Κεφάλαια ανήλθαν στα 38,12 εκ. ευρώ, έναντι των 37,36 εκ. ευρώ το 2013, ενώ την 31/12/2014, η εταιρεία και ο όμιλος διέθεταν ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1,4 εκ. ευρώ και 1,9 εκ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σχετικά με την διανομή μερίσματος, η διοίκηση προτείνει προς την Τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την διανομή μερίσματος ποσού ενός λεπτού (0,01 ευρώ) ανά μετοχή για τη χρήση του 2014. 

Για την τρέχουσα χρήση η Καραμολέγκος  θα εστιάσει στην κυκλοφορία νέων προϊόντων όπως είναι το «Αργοψημένο», ένα επιτραπέζιο ψωμί και οι πίτες «Αξιαγάπιτες». Η Απολλώνιον από την άλλη πλευρά, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των πρατηρίων άρτου, θα συνεχίσει την στρατηγική της λελογισμένης ανάπτυξης (το 2014, άνοιξαν δύο νέα καταστήματα), χωρίς ωστόσο να αποκλίνει από την πορεία βελτίωσης των λειτουργιών της και την διατήρησης της ποιοτικής υπεροχής έναντι του ανταγωνισμού.

 

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin