Ειδήσεις
Home / Top Slider / IDEAL Holdings: Αυξημένα κέρδη και επιστροφή κεφαλαίου € 0,19 ανά μετοχή

IDEAL Holdings: Αυξημένα κέρδη και επιστροφή κεφαλαίου € 0,19 ανά μετοχή

 

 • Αύξηση των Εσόδων κατά 2% στα € 43,0 εκατ.
 • Αύξηση Kύκλου Eργασιών στην πληροφορική +17% στα € 23,0 εκατ. και EBITDA +38% στα € 2,3 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) κατά 10% στα € 7,9 εκατ.
 • Αύξηση των Κερδών προ Φόρων και Τόκων ΚΠΦΤ κατά 11% στα € 7,0 εκατ.
 • Σταθερά Κέρδη μετά από Φόρους στα € 4,3 εκατ.
 • Προτεινόμενη επιστροφή κεφαλαίου € 0,19 ανά μετοχή, σταθερή σε σχέση με το 2022
 • Αμετάβλητη η εκτίμηση για τα αποτελέσματα του 2023

 

Η εταιρεία IDEAL HoldingsΕταιρεία», RIC: IDEr.AT, Bloomberg: INTEK GA) ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του Α’ τριμήνου 2023 τα οποία έχουν ως εξής:

 

Proforma ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

Ποσά σε εκατ. € Α΄ Τρίμηνο 2023 Α΄ Τρίμηνο 2022 Δ %
Κύκλος Εργασιών 43,0 42,1 2%
EBITDA 7,8 7,1 10%
Κέρδη προ Φόρων και Τόκων 7,0 6,3 11%
Κέρδη προ Φόρων 5,6 5,9 -5%
Καθαρά Κέρδη 4,3 4,3 0%

 

Η IDEAL Holdings επισημαίνει ότι τα Proforma Οικονομικά Μεγέθη παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει, δεν είναι ελεγμένα , συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας και παρουσιάζουν σε κάθε χρήση τις υφιστάμενες επενδύσεις.

Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των θυγατρικών: Astir, Coleus, ΒΥΤΕ, ADACOM, IDEAL Electronics ενώ  αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της Three Cents και για τις δύο περιόδους από 1/1 – 31/3, προκειμένου τα μεγέθη να είναι συγκρίσιμα.

 

Εξέλιξη και επιδόσεις των επενδύσεων της IDEAL Holdings

Επενδύσεις στην Βιομηχανία (AstirColeus)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 20,0 εκατ. και σημείωσε μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το 2022. Η μείωση προήλθε από την (i) συναλλαγματική διαφορά στην μετατροπή των πωλήσεων της Coleus σε EUR, (ii) την εποχιακή μείωση όγκου λόγω αυξημένων παραγγελιών το Δ’ τρίμηνο 2022, (iii) την μείωση στις χρεώσεις πελατών προερχόμενες από έξοδα τρίτων (π.χ. κόστος διακίνησης). Ο Κύκλος Εργασιών σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) ανήλθε σε € 21,1 εκατ. μειωμένος κατά 6% σε σύγκριση με το 2022. Ο όγκος ανήλθε σε 3,3 δις τεμάχια το 2023 έναντι 3,5 δις τεμάχια το 2022. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 ο όγκος θα κυμανθεί μεταξύ 13,8 δις – 14,0 δις τεμάχια, ελάχιστα μειωμένος σε σχέση με το 2022. Το 96% του Κύκλου Εργασιών προέρχεται από Πωλήσεις σε χώρες εκτός Ελλάδας.

 

 • Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 5,6 εκατ. και σημείωσαν αύξηση κατά 2%, ενώ σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) ανήλθαν σε € 5,8 εκατ. αυξημένα κατά 6%. Η αύξηση οφείλεται σε (i) βελτίωση του μεικτού περιθωρίου κέρδους ειδικότερα λόγω της ανόδου των περιθωρίων της Coleus, (ii) βελτίωση των Λειτουργικών εξόδων. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 το EBITDA αναμένεται να υπερβεί το αντίστοιχο του 2022.

 

 • Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα € 4,3 εκατ. και σημείωσαν μείωση κατά € 0,6 εκατ. ενώ σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) ανήλθαν σε € 4,4 εκατ. μειωμένα κατά € 0,5 εκατ. Η μείωση οφείλεται στην αύξηση των  χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω έκτακτης αύξησης του κεφαλαίου κίνησης της Coleus και την αγορά Α’ ύλης για την ετήσια παραγωγή. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 τα ΚΠΦ θα είναι ανάλογα του 2022.

 

 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΚΜΦ) ανήλθαν στα € 3,2 εκατ. και σημείωσαν μείωση κατά € 0,3 εκατ. ενώ σε σταθερή ισοτιμία (FX Neutral) ανήλθαν σε € 3,3 εκατ. μειωμένα κατά € 0,2εκατ. σε σχέση με το 2022. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 τα ΚΜΦ θα είναι ανάλογα του 2022.

 

 • Η λειτουργική ενσωμάτωση της Coleus ξεκίνησε το 2023 και η εκτίμηση είναι ότι θα επιτύχει τους στόχους του Business Plan σχετικά με τα έσοδα και την αύξηση των περιθωρίων EBITDA, ΚΠΦ και ΚΜΦ.

 

Επενδύσεις στην Πληροφορική (BYTEADACOMIDEAL Electronics)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 23,0 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 17% σε σύγκριση με το 2022. Η άνοδος προήλθε από (i) ανάθεση και εκτέλεση έργων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής (Systems Integration), (ii) αυξημένη ζήτηση για προϊόντα παροχής εμπιστοσύνης, υπηρεσίες και λύσεις κυβερνοασφάλειας. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 η αύξηση του Κύκλου Εργασιών σε σχέση με το 2022, θα κυμανθεί σε διψήφια ποσοστά.

 

 • Τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 2,3 εκατ. και σημείωσαν αύξηση κατά 38% σε σχέση με το 2022. Η αύξηση οφείλεται σε (i) βελτίωση της μικτής κερδοφορίας, (ii) βελτίωση των Λειτουργικών εξόδων. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, το μεγαλύτερο ποσοστό των τιμολογήσεων γίνεται το Β’ και το Δ΄ τρίμηνο του έτους και επηρεάζει ανάλογα τα αποτελέσματα. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 η αύξηση του EBITDA θα κινηθεί σε ποσοστά ανάλογα της αύξησης του Κύκλου Εργασιών.

 

 • Τα Κέρδη προ Φόρων (ΚΠΦ) ανήλθαν στα € 1,3 εκατ. και σημείωσαν αύξηση κατά € 0,3 εκατ. σε σχέση με το 2022. Η αύξηση οφείλεται στους ίδιους λόγους με την αύξηση του EBITDA. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 η αύξηση στα ΚΠΦ θα κινηθεί σε ποσοστά ανάλογα της αύξησης του Κύκλου Εργασιών.

 

 • Τα Κέρδη μετά από Φόρους (ΚΜΦ) ανήλθαν στα € 1,1 εκατ. και σημείωσαν αύξηση κατά € 0,3 εκατ. σε σχέση με το 2022. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι για το σύνολο του 2023 η αύξηση στα ΚΜΦ θα κινηθεί σε ποσοστά ανάλογα της αύξησης του Κύκλου Εργασιών.

 

 • Η μεταφορά των ADACOM και IDEAL Electronics ως 100% θυγατρικών της BYTE θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Γ΄ τρίμηνο του 2023 με στόχο η εταιρεία ΒΥΤΕ να δημοσιεύσει ενοποιημένο ισολογισμό της Πληροφορικής το 2023.

 

Προοπτικές για το 2023

Τα αποτελέσματα του Α΄ τριμήνου δείχνουν την ανθεκτικότητα των επενδύσεων μας σε περιβάλλον υψηλού πληθωρισμού και  το πλεονέκτημα της διασποράς του επιχειρηματικού κινδύνου. Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις σε συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Η IDEAL Holdings δεν μεταβάλλει τις εκτιμήσεις που έκανε τον Φεβρουάριο σχετικά με το σύνολο του έτους και θα επανεξετάσει τις προοπτικές μετά τα αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου. Συγκεκριμένα, η IDEAL είχε προβλέψει ότι για το 2023: (α) ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Astir θα κινηθεί στα επίπεδα του 2022 και το EBITDA πάνω από € 18 εκατ., (β) ο ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της BYTE θα κινηθεί σε διψήφιο ποσοστό πάνω από τα επίπεδα του 2022 και το EBITDA πάνω από € 11 εκατ.

«Τα ενισχυμένα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του 2023, αποδεικνύουν τη σταθερή τροχιά ανάπτυξης της IDEAL Holdings και τις ανθεκτικές μας επενδυτικές μας επιλογές σε ένα σύνθετο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον. Παραμένουμε πιστοί στη φιλοσοφία και στοχεύουμε σε στρατηγικές επενδύσεις σε τομείς με αναπτυξιακή προοπτική», δήλωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.