Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Η illycaffè είναι και πάλι η κορυφαία εταιρεία καφέ B Corp στην Ιταλία

Η illycaffè είναι και πάλι η κορυφαία εταιρεία καφέ B Corp στην Ιταλία

Η illycaffè, παγκόσμιος ηγέτης στο βιώσιμο καφέ υψηλής ποιότητας και Benefit Corporation, έλαβε ξανά την πιστοποίηση B Corp χάρη στη συνεχή δέσμευσή της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και την ικανότητά της να δημιουργεί θετικό αντίκτυπο για τους εργαζομένους της, τις κοινότητες αναφοράς της και το περιβάλλον.

Η  πιστοποίηση B Corp παρέχεται από τον διεθνή οργανισμό  B Lab, ο οποίος μετρά τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με τα πρότυπα B Impact Assessment (BIA) και προβλέπει την επανεξέταση της αξιολόγησης και επακόλουθη επαναπιστοποίηση κάθε τρία χρόνια. Το 2024 η illycaffè έλαβε βαθμολογία 90,4, μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την πιστοποίηση του 2021.

«Είμαστε υπερήφανοι για το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε, το οποίο επιβεβαιώνει τη δέσμευση της illycaffè να αναπτύσσεται με βιώσιμο, υπεύθυνο και διαφανή τρόπο», δήλωσε η Cristina Scocchia, CEO της illycaffè. «Η επιλογή της επίτευξης των επιχειρηματικών μας στόχων με τη δημιουργία διαρκούς και κοινωφελούς αξίας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αποτελεί ένα θετικό οικονομικό μοντέλο που, ως B Corp, δεσμευόμαστε να προωθήσουμε, επειδή είμαστε πεπεισμένοι ότι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να κάνει και αυτός το καθήκον του για να υποστηρίξει τη μετάβαση σε μοντέλα που εγγυώνται το μέλλον της ανθρωπότητας και του περιβάλλοντος».  

«Η πιστοποίηση B Copr σημαίνει ότι μια εταιρεία λειτουργεί σύμφωνα με τα κριτήρια διακυβέρνησης των ενδιαφερόμενων μερών, πληροί τα υψηλά πρότυπα της B Lab όσον αφορά στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αλλά και στη διαφάνεια», δηλώνει η Anna Puccio, Διευθύνουσα Σύμβουλος της B Lab Italy. «Συγχαίρω την illycaffè που πέρασε και πάλι την απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων της B Lab και στα πέντε πρότυπα, ένα επίτευγμα που επιβεβαιώνει τον βελτιωμένο αντίκτυπο της εταιρείας σε διεθνές επίπεδο. Η illycaffè αποτελεί ένα παράδειγμα έμπνευσης για όλες τις εταιρείες παγκοσμίως, προκειμένου να προχωρήσουν στην κατεύθυνση της συστημικής αλλαγής, έναν κοινό και αναγκαίο στόχο ολόκληρου του κινήματος B Corp.»

Η σημαντικότερη πρόοδος τα τελευταία τρία χρόνια αφορούσε την ενίσχυση της διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα μέσω μιας εταιρικής ομάδας εργασίας που περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια του επιπέδου C, τη συμπερίληψη των στόχων ESG στο πακέτο κινήτρων για την ανώτατη διοίκηση, την εξέλιξη του συστήματος αναφοράς ώστε να περιλαμβάνει ενοποιημένη αναφορά στοιχείων, η οποία αντικατοπτρίζει τις ολοένα και πιο ισχυρές συνδέσεις μεταξύ της επιχειρηματικής μας στρατηγικής, των χρηματοοικονομικών επιδόσεων και του κοινωνικού και περιβαλλοντικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όμιλος, την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν τα θέματα ESG στην επιλογή και αξιολόγηση των συνεργατών σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών, την αναγνώριση της μοναδικότητας του Università del Caffè ως αποτελεσματικού εργαλείου κατάρτισης σε όλη την αλυσίδα αξίας, την επίτευξη της πιστοποίησης για την ισότητα των φύλων, η οποία επιβεβαιώνει την υιοθέτηση συστημικής προσέγγισης του θέματος, καθώς και την ισχυρότερη δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της υιοθέτησης του στόχου μηδενικών καθαρών εκπομπών SPTi(1), που αντικατοπτρίζεται στη σταθερή μείωση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας (-5,3% το 2023 σε σύγκριση με το 2022, χρησιμοποιώντας μια μεθοδολογία υπολογισμού βάσει της αγοράς).

 

Περιβάλλον

Για την προστασία των περιβαλλοντικών πόρων, η illycaffè συνέχισε να βελτιώνει τις επιδόσεις της σε κρίσιμους τομείς όπως η ενεργειακή απόδοση, ο μετριασμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η προώθηση της αναγεννητικής γεωργίας, η βελτιστοποίηση των υδάτινων πόρων και των υλικών και η εφαρμογή ενός μοντέλου κυκλικής οικονομίας με τη μείωση των αποβλήτων και τη δημιουργία θετικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων, μέσω της δημιουργίας στρατηγικών συνεργασιών. Το 2023 η εταιρεία μείωσε την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 12,9% και το 95,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποίησε προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές (+19,2% ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2022).  Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στις συνεχείς βελτιώσεις κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής, όπως η ανάπτυξη ενός νέου λογισμικού για τα μηχανήματα καβουρδίσματος καφέ που μείωσε την κατανάλωση ενέργειας κατά τις φάσεις αναμονής κατά 20%.

Η υπεύθυνη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού που δημιούργησε η εταιρεία μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους προμηθευτές αποτελεί βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της illycaffè. Φιλόδοξοι στόχοι όπως ο στόχος Net Zero[1] για μηδενικές καθαρές εκπομπές, μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της αποτελεσματικής συνεργασίας με τους προμηθευτές. Αυτό είναι το πνεύμα που διέπει το έργο Sustainability in Procurement (Βιωσιμότητα στις προμήθειες), το οποίο ξεκίνησε το 2022 με στόχο τη βελτίωση της παρακολούθησης κατά μήκος όλων των αλυσίδων εφοδιασμού, για να ανταποκρίνεται, μεταξύ άλλων, στις απαιτήσεις που ορίζονται από την οδηγία της ΕΕ για την εταιρική δέουσα επιμέλεια όσον αφορά τη βιωσιμότητα (CSDDD), η οποία καθορίζει τις υποχρεώσεις των εταιρειών σχετικά με τις πραγματικές και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο περιβάλλον από τις δραστηριότητές τους, καθώς και αυτές των αλυσίδων εφοδιασμού και των επιχειρηματικών τους εταίρων.

 

Εργαζόμενοι

Η illycaffè έχει πάντα ως στόχο τη δημιουργία ενός ισότιμου και χωρίς αποκλεισμούς χώρου εργασίας. Η επιδίωξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται με προσανατολισμό των στρατηγικών ανάπτυξης και διαχείρισης των πόρων στην προώθηση μιας κουλτούρας που βασίζεται στις αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης (DE&I), αξιοποιώντας τη μοναδικότητα κάθε ατόμου και ενθαρρύνοντας την επαγγελματική του ανάπτυξη, αποφεύγοντας κάθε μορφή διακρίσεων. Η δέσμευση αυτή αποτυπώνεται στην Πολιτική για τη συμπερίληψη και την ισότητα των φύλων που υιοθετήθηκε το 2023, καθώς και στη σύσταση της επιτροπής DE&I για την καθοδήγηση των πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν τη στρατηγική της εταιρείας για τη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη. Η προσπάθεια αυτή συνέβαλλε στην απόκτηση της πιστοποίησης UNI/PdR 125:2022 για την ισότητα των φύλων, η οποία αναγνωρίζει τη δέσμευση μιας εταιρείας στην υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης και αλλαγής κουλτούρας με στόχο τη δημιουργία ενός ισότιμου χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση στη διαχείριση ταλέντων και στις πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές, η εταιρεία χαρτογράφησε το διοικητικό και εκτελεστικό προσωπικό στην Ιταλία ανάλογα με τη σημασία της θέσης, το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και τον αντίκτυπο στην επιχείρηση (οι λεγόμενες βαθμίδες), συγκρίνοντας τους μισθούς συγκρίσιμων θέσεων και παρέχοντας ένα πρόσθετο εργαλείο ανάλυσης για την υποστήριξη των πολιτικών της σχετικά με τις αποδοχές. Η ανάλυση έδειξε ότι στον ίδιο βαθμό/επίπεδο, ο μέσος όρος των αποδοχών των γυναικών ανέρχεται στο 97,2% του μέσου όρου των αποδοχών των ανδρών.

Το 2023 ο βασικός μισθός των γυναικών, ο οποίος υπολογίζεται μέσω ενός σταθμισμένου μέσου όρου που συσχετίζεται με τον αριθμό των εργαζομένων γυναικών σε κάθε επαγγελματική κατηγορία, ανήλθε στο 94,1% του βασικού μισθού των ανδρών, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2022 (+2,8 ποσοστιαίες μονάδες).

 

Διακυβέρνηση

Το 2022 συστάθηκε η ομάδα εργασίας ESG για να διευκολύνει την αλληλεπίδραση όλων των εταιρικών λειτουργιών και αρμοδιοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του σχεδίου βιωσιμότητας. Η ομάδα εργασίας ESG, η οποία αποτελείται από τη Διευθύνουσα Σύμβουλο, τα διευθυντικά στελέχη που αναφέρονται απευθείας σε αυτήν και τους επικεφαλής του Τμήματος κινδύνων και συμμόρφωσης και του Νομικού τμήματος, καθορίζει και συντονίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες, τους στόχους βιωσιμότητας και επενδυτικά σχέδια της εταιρείας που απαιτούνται για την επίτευξή τους.
Επιπλέον, παρακολουθεί την πρόοδο των έργων και προωθεί τη διάδοση της εταιρικής κουλτούρας για τη βιωσιμότητα εντός του οργανισμού.

 

Πελάτες

Η κατάρτιση αποτελεί έναν από τους πυλώνες της εταιρικής στρατηγικής για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης. Η μοναδική εκπαιδευτική προσφορά του Università del Caffè, του κέντρου αριστείας που δημιούργησε η illycaffè το 1999 για την προώθηση και διάδοση της κουλτούρας του καφέ σε όλο τον κόσμο, αποτελεί πηγή αξίας για ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής. Μέσω των
23 πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσμο και τα περιοδεύοντα μαθήματα, το Università del Caffè έχει εκπαιδεύσει μέχρι σήμερα πάνω από 348.000 άτομα. Το 2024 οι καθηγητές του Università del Caffè απέκτησαν την πιστοποίηση ACS Italia για το επίπεδο γνώσεων και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων τους.

[1]Οι εταιρείες που δεσμεύονται σε στόχο Net Zero SBTi υπόκεινται σε αυστηρές επιστημονικές αξιολογήσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι στόχοι τους συνάδουν με τον στόχο για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,5°C σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως ορίζεται από τη Συμφωνία του Παρισιού.