Ειδήσεις
Home / Οροι Χρήσης

Οροι Χρήσης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Πριν να κάνετε χρήση του Δικτυακού μας τόπου (εφεξής “site”), σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας ή αντιρρήσεων, παρακαλούμε να μην κάνετε χρήση του site αλλά να μας γνωστοποιήσετε τις διαφωνίες και αντιρρήσεις σας προκειμένου να τις λάβουμε υπόψη, στο μέτρο του δυνατού.
Τυχόν περιήγηση ή / και χρήση των υπηρεσιών του site αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει προσεκτικά και αποδέχεσθε τους παρόντες όρους ανεπιφύλακτα, στο σύνολό τους.
Η INFOTAINMENT Α.Ε., ιδιοκτήτρια του site (εφεξής “η ΕΤΑΙΡΕΙΑ”), δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποτεδήποτε. Οι τροποποιημένοι όροι ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και δεσμεύουν όλους τους επισκέπτες / χρήστες του site από τη στιγμή της δημοσίευσής τους.

1. Υποχρεώσεις επισκέπτη / χρήστη
Η χρήση του site διέπεται από διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, που δεσμεύουν και τον επισκέπτη, ο οποίος οφείλει να συμμορφώνεται με αυτές. Στο πλαίσιο αυτό, ο επισκέπτης / χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του site σύμφωνα με το νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους.
Επιπλέον, ο χρήστης οφείλει να τηρεί τους στοιχειώδεις κανόνες καλής συμπεριφοράς και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη και αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλουν την τιμή, την υπόληψη και το ήθος άλλων επισκεπτών / χρηστών του site ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία του.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να προλάβει, να αποτρέψει ή να καταστείλει παράνομες ή απρεπείς ενέργειες χρηστών του site αλλά δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης του site προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών του site. Σε περίπτωση που οι ενέργειες ενός χρήστη οδηγήσουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε δικαστική διένεξη με το άτομο που εθίγη ή σε επιβολή προστίμου από αρμόδια Αρχή, ο χρήστης υποχρεούται να λάβει μέρος στη δίκη ως δικονομικός εγγυητής, υποχρεούμενος σε κάθε περίπτωση να αποζημιώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών εξόδων.

2. Περιορισμός ευθύνης ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία του site από τεχνολογική άποψη. Δεν ευθύνεται όμως σε περίπτωση που για τον οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμη και σε αμέλειά της, διακοπεί η λειτουργία του ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή αν, παρά τις προσπάθειές της, βρεθούν ιοί στο site και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο του site.
Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου του site καθώς και όλες οι πληροφορίες, ειδήσεις κλπ να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις. Όσον αφορά στην ειδησεογραφία, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι ειδήσεις να δημοσιεύονται επαληθευμένες στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.
Παρά τις ανωτέρω δεσμεύσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν δύναται να εγγυηθεί την εγκυρότητα του συνόλου των πληροφοριών του site και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία τρίτου, οφειλόμενη στη χρήση του περιεχομένου του site, απαλλασσόμενη της σχετικής ευθύνης ακόμη και αν οφείλεται σε αμέλειά της.
Όλες οι περιλαμβανόμενες στο site πληροφορίες αποτελούν απόψεις των συντακτών τους (είτε πρόκειται για υπαλλήλους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε για χρήστες του site). Η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, άποψης, συμβουλής κλπ στο site δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως παρότρυνση ή συμβουλή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των χρηστών η ορθή, κατά τους κανόνες της λογικής και στο πλαίσιο της διακριτικής τους ευχέρειας, ανάγνωση και αξιολόγηση του περιεχόμενου του site, αποκλειομένης οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Η πρόσβαση στις σελίδες/ υπηρεσίες του site δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.
Οποιαδήποτε πληροφορία απευθύνεται στους χρήστες / επισκέπτες του site επ’ ουδενί αποτελεί είτε ευθέως είτε πλαγίως συμβουλή ή προτροπή για τη επιχείρηση οποιασδήποτε πράξεως, αλλά επαφίεται στην κρίση των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους προσφέρεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους αποκλειστικά βούληση, αποκλειομένης οποιασδήποτε ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

3. Δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας και δημοσίευσης της άποψης των χρηστών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει στους χρήστες του site τη δυνατότητα να καταγράψουν τις απόψεις τους επί ποικίλων θεμάτων ενδιαφέροντος, της επικαιρότητας, της καθημερινότητας κλπ. επικοινωνώντας είτε με το site είτε και μεταξύ τους. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μη δημοσιεύσει ή να αποσύρει αμέσως από το site απόψεις χρηστών της που παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις νόμου ή/και τα χρηστά ήθη ή έχουν περιεχόμενο που προσβάλει τη τιμή και την ηθική.
Στα πλαίσια των παραπάνω προσφερομένων δυνατοτήτων το site παρέχει σε όσους χρήστες / επισκέπτες το επιθυμούν, υπηρεσία e-mail και υπηρεσία ομάδων συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων (forum), αφού προηγουμένως συμπληρώσουν την προτεινόμενη φόρμα με τα ζητούμενα προσωπικά τους στοιχεία άλλα υποχρεωτικά και άλλα προαιρετικά, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν. Με τον τρόπο αυτό και μοναδικό σκοπό την πληροφόρησή τους και την ανταλλαγή απόψεων και χωρίς να αποκτούν οποιοδήποτε περαιτέρω δικαίωμα, δίδεται σ’ αυτούς η δυνατότητα είτε να λαμβάνουν από το e-mail service του site διάφορες πληροφορίες (πχ. Ενημερωτικά Δελτία, Δελτία Τύπου κλπ.),σχετικές με ζητήματα που απασχολούν την πολιτική, οικονομική ή άλλη επικαιρότητα είτε να συμμετέχουν σε συζητήσεις που αφορούν την επικαιρότητα ή/ και γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα. . Η έγγραφή ή διαγραφή των χρηστών στις παραπάνω υπηρεσίες αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του site.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του site συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου (όπου γίνεται ρητή σχετική αναφορά) και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) του site αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.
Ειδικά ως προς τα σήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που τα προστατεύει θα υποχρεώνει τον παραβάτη σε πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

5. Δεσμοί (links) προς άλλα sites
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων sites στα οποία παραπέμπει μέσω links, hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους. Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου.
Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των sites αυτών, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

6. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας ( Ν. 2472 / 1997, Π.δ. 207 / 1998, Π.δ. 79 / 2000 και αρ. 8 Ν. 2819 / 2000 ), όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου ( Οδ. 95/46/ΕΚ και Οδ. 97/66/ΕΚ ).
Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών /χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση /επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών.

7. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση του site, η οποία δεν θα επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.