Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Συμβάσεις ομολογιακών και εξυγίανσης της Δίας, στη Γ.Σ. της Σελόντα

Συμβάσεις ομολογιακών και εξυγίανσης της Δίας, στη Γ.Σ. της Σελόντα

Τις συμβάσεις εξυγίανσης της Δίας, την αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της Δίας και τις συμβάσεις ομολογιακών δανείων 110 εκατ. ευρώ καλείται να εγκρίνει μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Σελόντα, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Ιουνίου.
Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων περιλαμβάνονται η έγκριση των συμβάσεων που αφορούν στην εξυγίανση της εταιρείας «Δίας Ανώνυμος Βιομηχανική & Εμπορική Εταιρεία Παραγωγής και Εκμετάλλευσης Ιχθυοκαλλιεργειών», όπως και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με εισφορά σε είδος του ενεργητικού της εταιρείας «Δίας», την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της εταιρείας υπέρ της Δίας.
Επίσης η συνέλευση καλείται να αποφασίσει την έγκριση των συμβάσεων των ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας 110.000.000 ευρώ, για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού της εταιρείας, και β) έγκριση των συμβάσεων που συνήφθησαν προς εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια.

Ενέργειες για άρση επιτήρησης

Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της δημοσίευσης των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 έως 31/03/2015 καθώς και κατ’ εφαρμογή της παρ. 4.1.4.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η Σελόντα γνωστοποιεί ότι θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την από 4 Απριλίου 2013 συνεδρίαση του αποφάσισε την ένταξη των μετοχών στην Κατηγορία Επιτήρησης κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού του Χ.Α. (ενότητα 3.1.2.4), επειδή το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας είναι σημαντικό.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε από την 31.12.2014 την αναδιοργάνωση του συνόλου των τραπεζικών υποχρεώσεων με την κεφαλαιοποίηση ποσού €50,4 εκατ. και την μετατροπή των υπολοίπων δανείων σε ομολογιακά και μακροπρόθεσμα δάνεια, όπως είχε αποφασιστεί από τις έκτακτη γενική συνέλευση της 11.09.2014.Η εκταμίευση των εν ομολογιακών δανείων έγινε την 27/3/2015.

Με βάσει πλέον και τα ανωτέρω η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, το πιστοποιητικό των ορκωτών είναι με σύμφωνη γνώμη, και τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και του ομίλου είναι θετικά.

Στις 31.03.2015, η εταιρεία και ο όμιλος έχουν θετικά ίδια κεφάλαια ποσού €14,4 εκατ. και €22,6 εκατ. αντίστοιχα, ενώ η διοίκηση της εταιρείας έχει προγραμματίσει και υλοποιεί μια σειρά ενεργειών μείωσης κόστους, αύξησης παραγωγικής απόδοσης με συνεχή βελτίωση των τιμών πώλησης, για τη συνεχή βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου και της εταιρίας, και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής επάρκειας.

Στο πλαίσιο αυτό η Σελόντα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω δεδομένα, μετά την δημοσίευση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01/01/2015 έως 31/03/2015 και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στις 29.05.2015, θα προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται για την άρση της διαπραγμάτευσης των μετοχών από την κατηγορία της επιτήρησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό του ΧΑ.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter