Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Σελόντα: Μη διανομή μερίσματος – Σχέδιο παροχής bonus ενέκρινε η ΓΣ

Σελόντα: Μη διανομή μερίσματος – Σχέδιο παροχής bonus ενέκρινε η ΓΣ

Τη μη διανομή μερίσματος, καθώς και την εκπόνηση σχεδίου παροχής κινήτρων (bonus) προς τα στελέχη και τους εργαζόμενους της εταιρείας για το 2017 ενέκρινε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Σελόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εταιρείας, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 7ης Σεπτεμβρίου 2017 παραστάθηκαν συνολικά επτά (7) μέτοχοι που εκπροσωπούν εκατόν ογδόντα έξι εκατομμύρια ενενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσιες εξήντα έξι (186.099.766) μετοχές, ήτοι ποσοστό 75,8053% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Αναλυτικά, συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λήφθησαν οι κάτωθι αποφάσεις:

Θέμα 1ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) της εταιρικής χρήσης του έτους 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016), έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου περί των πεπραγμένων της ως άνω χρήσης και των Πιστοποιητικών Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 2ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε για την χρήση του 2016 την μη διανομή μερίσματος.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 3ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί επικύρωσε όλες τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης 2016 και απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τους Ορκωτούς Ελεγκτές της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 4ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί εξέλεξε την εταιρεία Ορκωτών ελεγκτών GRANT THORNTON όπως αναλάβει τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου της για την χρήση του έτους 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017). Εγκρίνει δε αμοιβή τους, που θα συμφωνηθεί , όπως ορίζεται από τις διατάξεις του νόμου.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 5ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την παράσταση και συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της παρελθούσας χρήσης του έτους 2016 και προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τα άρθρα 24 του κ.ν. 2190/ 1920 και 5 του ν. 3016/2002.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 6ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί χορήγησε άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση συνδεδεμένων εταιρειών.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 7ο: Δεν υπήρχαν συμβάσεις και παρασχεθείσες εγγυήσεις προς έγκριση.

Θέμα 8ο: Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί ενέκρινε την εκπόνηση σχεδίου παροχής κινήτρων (bonus) προς τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας για το 2017.

Έγκυρες ψήφοι: 186.099.766 (ποσοστό επί του μετοχικού κεφαλαίου: 75,8053%)
Υπέρ: 186.099.766
Κατά: 0

Θέμα 9ο: Δεν έγιναν ανακοινώσεις

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter