Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Νίκας: Βελτίωση αποτελεσμάτων κατά το 1ο εξάμηνο

Νίκας: Βελτίωση αποτελεσμάτων κατά το 1ο εξάμηνο

Ο Όμιλος εταιρειών ΝΙΚΑΣ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.).

Μητρική Εταιρεία:

Ο κύκλος εργασιών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ στο πρώτο Εξάμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 8,2% σε σχέση με αυτόν της αντίστοιχης περυσινής περιόδου και διαμορφώθηκε σε € 22.484 χιλ. έναντι € 20.779 χιλ.

Κατά την ίδια περίοδο, η Εταιρεία αύξησε το μερίδιό της στην συνολική αγορά Αλλαντικών, η οποία παρέμεινε σταθερή, από 13,8% σε 16,9% σε όγκους και από 14,9% σε 15,2% σε αξία και είναι Leader στις κατηγορίες της πάριζας και του παριζακίου. (NIELSEN YTD Ιούνιος 2017)

Αύξηση κατά 10,3% σημείωσαν τα μεικτά κέρδη τα οποία ανήλθαν σε €6.574 χιλ. έναντι €5.962 χιλ. στο πρώτο Εξάμηνο του 2016, με το περιθώριο μικτού κέρδους να ανέρχεται σε 29,24% επί του κύκλου εργασιών έναντι 28,69% το 2016, παρουσιάζοντας βελτίωση μισής ποσοστιαίας μονάδος, παρά την αύξηση που παρατηρήθηκε στην αγορά του χοιρινού κρέατος κατά το Α’ Εξάμηνο του 2017.

Το συνολικό EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη €6,4 χιλ. έναντι ζημιών €1.702 χιλ. το 2016 και είναι βελτιωμένο κατά €1.708 χιλ. Στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2016 περιλαμβάνονται έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €1.830 χιλ. που αφορούν στην πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από τον Όμιλο Μαρινόπουλου. Εξαιρουμένων των εξόδων αυτών το EBITDA παρουσιάζει μείωση κατά €122χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €575χιλ. έναντι ζημιών €2.595 χιλ. το πρώτο Εξάμηνο του 2016, βελτιωμένα κατά €2.020. Στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2016 περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €1.830 χιλ. Εξαιρουμένων αυτών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν βελτίωση κατά €190χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2017 σε κέρδη €21.801 χιλ. έναντι ζημιών € 4.830 χιλ. το 2016.

Εάν από τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρεθούν έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, ήτοι από το 2016 το προαναφερθέν έξοδο €1.830 χιλ., και από το 2017 έσοδο €23.618 χιλ. που αφορά στην διαγραφή κεφαλαίου δανείων και τόκων, τα αποτελέσματα προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώνονται σε ζημίες €1.817 χιλ. το Α’ Εξάμηνο 2017 έναντι ζημιών €3.000 χιλ. το 2016, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €1.182 χιλ.

Η βελτίωση στα αποτελέσματα προ Φόρων (ΕΒΤ) της εταιρείας σε σχέση με αυτά του 2016 προήλθε κυρίως από την υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης , η οποία οδήγησε στην μείωση του συνολικού δανεισμού και την παράλληλη κεφαλαιακή ενίσχυσή , μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά.

Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά στο Α’ Εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε €-6,0εκ. κατά την 30/06/2017 από €-54,0εκ. κατά την 31/12/2016.

Με την κεφαλαιοποίηση των Μετατρέψιμων Ομολογιακών δανείων ύψους €12εκ., η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης έως το τέλος του 2017 τα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας θα καταστούν θετικά.

Η στρατηγική της Εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, βασιζόμενη και στην νέα κεφαλαιακή της διάρθρωση, παραμένει σταθερή και στοχεύει:

Στη συνεχή βελτίωση των προϊόντων με έμφαση στην καινοτομία και την ποιότητα, προσφέροντας στον καταναλωτή προϊόντα υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες

Στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές μας επενδύοντας σε νέες καινοτόμες κατηγορίες προϊόντων.

Στην ενίσχυση της διανομής μας στη μικρή Λιανική καθώς και στο κανάλι των επαγγελματικών πωλήσεων στην Ελλάδα

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας μέσω της παρουσίας των προϊόντων μας σε αγορές εκτός Ελλάδος.

Στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της Εταιρείας

Στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της Εταιρείας και την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου και πληροφόρησης

Στην διαρκή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας παράλληλα με τον σεβασμό για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Όμιλος:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών σημείωσε αύξηση κατά 5,1% και ανήλθε στο πρώτο Εξάμηνο του 2017 σε €23.147 χιλ. έναντι €22.015 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι πωλήσεις και τα συνολικά αποτελέσματα του Ομίλου επηρεάζονται κυρίως από την δραστηριότητα της μητρικής εταιρείας Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ λόγω της παύσης της δραστηριότητας του Ομίλου στην Βουλγαρία και της πώλησης των εκεί εγκαταστάσεων.

Το μεικτό κέρδος του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €7.085 χιλ. έναντι €6.465 χιλ. για την ίδια περίοδο πέρυσι, αυξημένο κατά 9,6%, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους ανήλθε στο 30,61% επί του ενοποιημένου κύκλου εργασιών έναντι 29,37% το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 1,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Το συνολικό ενοποιημένο EBITDA διαμορφώθηκε σε κέρδη €119,5χιλ. έναντι ζημιών €1.428 το 2016 και παρουσιάζει αύξηση κατά €1.548 χιλ. Στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2016 περιλαμβάνονται έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €1.830 χιλ. που αφορούν στην πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων από τον Όμιλο Μαρινόπουλου. Εξαιρουμένων των εξόδων αυτών το EBITDA παρουσιάζει μείωση κατά €282χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε ζημιές €684χιλ. έναντι ζημιών €2.621 χιλ. το πρώτο Εξάμηνο του 2016, βελτιωμένα κατά €1.937. Στα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου 2016 περιλαμβάνονται τα προαναφερθέντα έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους €1.830 χιλ. Εξαιρουμένων αυτών, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων παρουσιάζουν βελτίωση €107χιλ.

Τα αποτελέσματα προ φόρων (EBT) ανήλθαν στο πρώτο Εξάμηνο του 2017 σε κέρδη €20.914 χιλ. έναντι ζημιών € 5.297 χιλ. το 2016.

Εάν από τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαιρεθούν έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα, ήτοι από το 2016 το προαναφερθέν έξοδο €1.830 χιλ., και από το 2017 έσοδο €22.992 χιλ. που αφορά στην διαγραφή κεφαλαίου δανείων και τόκων, τα αποτελέσματα προ Φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώνονται σε ζημίες €2.078 χιλ. το Α’ Εξάμηνο 2017 έναντι ζημιών €3.467 χιλ. το 2016, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά €1.388 χιλ.

Η βελτίωση στα αποτελέσματα προ Φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου σε σχέση με αυτά του 2016 προήλθε κυρίως από την υλοποίηση της Σύμβασης Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης, η οποία οδήγησε στην μείωση του συνολικού δανεισμού και την παράλληλη κεφαλαιακή ενίσχυσή , μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας, με μετρητά.

Τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν σημαντικά στο Α’ Εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε €-8,1εκ. κατά την 30/06/2017 από €-54,6εκ. κατά την 31/12/2016

Με την κεφαλαιοποίηση των Μετατρέψιμων Ομολογιακών δανείων ύψους €12εκ., η οποία θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Επένδυσης και Αναδιάρθρωσης εως το τέλος του 2017, τα Ίδια κεφάλαια του Ομίλου θα καταστούν θετικά.

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter