Ειδήσεις
Home / Top Slider / Νηρέας: Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση ζημιών εξαμήνου

Νηρέας: Αύξηση πωλήσεων και βελτίωση ζημιών εξαμήνου

Οι πωλήσεις του Οµίλου ΝΗΡΕΑ ανήλθαν σε € 102 εκ. έναντι € 95,4 εκ. του 2016 σηµειώνοντας αύξηση κατά 6,9%, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Οι πωλήσεις του κλάδου ιχθυοκαλλιέργειας αυξήθηκαν κατά 7,6% και αντιστοιχούν στο 91,7% των συνολικών πωλήσεων.

Οι εξαγωγές, οι οποίες αντιστοιχούν στο 80% των πωλήσεων, ανήλθαν σε € 81,6 εκ. σηµειώνοντας αύξηση κατά € 4,4 εκ. ή 5,7% έναντι του 2016. Η τιµή πώλησης της τσιπούρας δέχθηκε πιέσεις σε σχέση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2016 ενώ η τιµή του λαυρακίου παρέµεινε ανθεκτική.

Το EBITDA βελτιώθηκε κατά €6,3 εκ. από αρνητικό (€ 1 εκ.) το εξάµηνου του 2016 σε € 5,3 εκ. το εξάµηνο του 2017. Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίµησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε € 2,8 εκ. από € 4,1 εκ. το 2016 σηµειώνοντας µείωση κατά (€1,3 εκ.) λόγω της µείωσης της τιµής πώλησης της τσιπούρας σε σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2016.

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσµατα του εξαµήνου 2017 ανήλθαν σε ζηµιές (€ 1,9) εκ. έναντι ζηµιών (€ 7,6) εκ. το εξάµηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά € 5,7 εκ. ή 75%.

Το αρνητικό αποτέλεσµα το πρώτου εξαµήνου οφείλεται στη µειωµένη βιοµάζα των νωπών ψαριών λόγω του βιολογικού τους κύκλου βάσει του οποίου σηµειώνεται ανάκτηση της βιοµάζας τους κατά το δεύτερο εξάµηνο µε τελικώς προβλεπόµενη αύξηση του όγκου τους µέχρι το τέλος της χρήσης.

Τα συνολικά µετά φόρων αποτελέσµατα της χρήσης ανήλθαν σε ζηµιές (€ 2,6) εκ. έναντι ζηµιών (€ 6,6) εκ. το εξάµηνο του 2016 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά € 4 εκ. ή 60%.

Οι λειτουργικές ταµειακές ροές ανήλθαν σε € 12,6 εκ. έναντι € 3,1 εκ. του αντίστοιχου εξαµήνου του προηγούµενου έτους σηµειώνοντας σηµαντική αύξηση, κατά € 9,5 εκ. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισµό διαµορφώθηκαν σε € 4,9 εκ. έναντι € 2,3 εκ. το εξάµηνο του 2016. Ο τραπεζικός δανεισµός, προ των προβλέψεων των αναλογισθέντων τόκων που θα αποπληρωθούν τον Οκτώβριο του 2017, ανήλθε στα € 182,1 εκ. έναντι € 182,3 εκ. στις 31/12/2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt) ανήλθε στα € 165,2 εκ. έναντι € 171,6 εκ. στις 31/12/2016.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισµός (Net Debt), µετά την επίδραση της αποτίµησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε σε € 149,2 εκ. έναντι € 154,7 εκ. στις 31/12/2016.

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 87.449.210,40 διαιρούµενο σε 291.497.368 µετοχές µε ονοµαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου ανήλθαν σε € 129,5 εκ. στις 30/6/2017.

Ο CEO κ. Αντώνης Χαχλάκης δήλωσε:

«Τα αποτελέσµατα χρήσης 2016, που εγκρίθηκαν οµόφωνα από τους µετόχους µας στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 8/9 και οι επιδόσεις της εταιρείας κατά το α’ εξάµηνο 2017 πιστοποιούν τον Όµιλο ΝΗΡΕΑ ως τον µεγαλύτερο στον κλάδο της µεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας στον κόσµο τόσο σε επίπεδο λειτουργικών αποτελεσµάτων όσο και σε επίπεδο πωλήσεων. Οι πωλήσεις του 2016 που προσέγγισαν τα € 200 εκ. αποτελούν τις υψηλότερες πωλήσεις που έχουν επιτευχθεί στον Όµιλο και επιπλέον το λειτουργικό EBITDA του 2016, το οποίο ξεπέρασε τα € 27 εκ. ευρώ, είναι η καλύτερη επίδοση από συστάσεως της εταιρείας. Ως προς το α’ εξάµηνο του 2017, το επίπεδο πωλήσεων είναι επίσης το υψηλότερο σε αντίστοιχη χρονική περίοδο.

Εφαρµόζουµε µε προσήλωση το στρατηγικό επιχειρηµατικό µας σχέδιο σε όλους τους τοµείς της δραστηριότητάς µας, µε βασικό στόχο την µεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας. Συγκεκριµένα, επεκτείνουµε διαρκώς το ήδη ισχυρά δοµηµένο δίκτυο πωλήσεων και την ηγετική µας θέση στις µεγάλες αλυσίδες S/M στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφαρµόζοντας δοµηµένη στρατηγική marketing εστιασµένη στην επικοινωνία τόσο για την ανάδειξη της εταιρικής µας ταυτότητας όσο και για νέα προϊόντα.

Βελτιώνουµε την καθετοποιηµένη παραγωγική δραστηριότητα που έχει ο Όµιλος εξασφαλίζοντας τη διαρκή µείωση του κόστους και την αναβάθµιση της ποιότητας σε όλα τα στάδια. Η αποδοτικότητά µας εκφράζεται από τους παραγωγικούς δείκτες που έχουν επιτευχθεί το 2016 και το 2017 οι οποίοι αποτελούν σηµεία αναφοράς για τον κλάδο. Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράµµατα R&D που υλοποιεί η εταιρεία καθώς και το πολυετές πρόγραµµα γενετικής επιλογής που εφαρµόζει σε συνεργασία µε την Αkvaforsk έχουν συµβάλλει ουσιαστικά στην εξέλιξη των παραγόµενων προϊόντων αφενός ως προς τον κύκλο ανάπτυξης και αφετέρου ως προς τη βελτίωση των παραγωγικών δεικτών. Υλοποιούµε πρόγραµµα επενδύσεων µε στόχο τον εκσυγχρονισµό και επέκταση των παραγωγικών µας δυνατοτήτων ενώ ταυτόχρονα εκπληρώνουµε την προβλεπόµενη εξυπηρέτηση καθώς και τη µείωση του δανεισµού µας.

Ως προς τις συνθήκες της αγοράς, το α΄ εξάµηνο 2017 παρουσίασε ισχυρές πιέσεις ιδιαίτερα στην τιµή της τσιπούρας , ωστόσο το γεγονός αυτό είχε προβλεφθεί από την εταιρεία, για δε το β΄ εξάµηνο, το οποίο διανύουµε ήδη, είµαστε αισιόδοξοι ότι θα επιτευχθούν για ακόµη µία φορά οι στόχοι µας, παρά τις προκλήσεις της αγοράς. Φροντίζοντας παράλληλα για την αειφορία της δραστηριότητάς µας και την εταιρική κοινωνική ευθύνη του Οµίλου, υλοποιούµε δράσεις για το ανθρώπινο δυναµικό µας, το περιβάλλον, τις τοπικές κοινωνίες και την εταιρική διακυβέρνηση.

Ο ΝΗΡΕΑΣ, πρωτοπορεί και πάλι στην χώρα µας, συντάσσοντας Απολογισµό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης µε τα πρότυπα GRI και λαµβάνοντας υπόψη τους Παγκόσµιους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης (SDGs) του Ο.Η.Ε. Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω και σε συνδυασµό µε το επίπεδο ανάπτυξης του Οµίλου, έχουµε την πεποίθηση ότι σε µια χρονική περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες που ενδεχοµένως να καταλήξουν σε µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο, ο ΝΗΡΕΑΣ θα έχει καταλυτικό ρόλο.

Τέλος, ελπίζουµε να ολοκληρωθεί η επίλυση του χωροταξικού σχεδιασµού, που αποτελεί ένα χρόνιο πρόβληµα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο ΝΗΡΕΑΣ αναλαµβάνει πρωτοβουλίες µέσα από τα θεσµικά όργανα, δεδοµένου ότι η ολοκλήρωση αυτής της πολυετούς διαδικασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθεί δυναµική αναπτυξιακή ώθηση στον σηµαντικό αυτό κλάδο για την εθνική οικονοµία.»

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Google+
Google+