Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Μύλοι Λούλη: Επιστροφή κεφαλαίου θα συζητήσει η Γ.Σ. της 13ης Ιουνίου

Μύλοι Λούλη: Επιστροφή κεφαλαίου θα συζητήσει η Γ.Σ. της 13ης Ιουνίου

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Μύλοι Λούλη, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους, είναι μεταξύ των θεμάτων για τα οποία θα κληθούν να λάβουν απόφαση οι μέτοχοι της εταιρείας, στη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στις 10:00.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα εξής:

1)   Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών. Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

2)  Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016

3)  Εκλογή τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της  Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους

4)    Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

5)    Προέγκριση καταβολής μισθών, εξόδων παραστάσεως και λοιπών αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017

6)    Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της Εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους

7)  Ακύρωση ιδίων μετοχών και μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

8)  Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

9)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ’ εφαρμογή του Ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

10)  Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017

11)  Έγκριση συνάψεως συμβάσεως κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23Α του Κ.Ν. 2190/1920.

12)  Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στην διοίκηση άλλων συνδεδεμένων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών και ως εκ τούτου για τη διενέργεια για λογαριασμό των συνδεδεμένων εταιρειών πράξεων που υπάγονται στον σκοπό που επιδιώκει η Εταιρεία.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter