Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Foodlink: Έκδοση ομολογιακού δανείου 2 εκατ. και ΑΜΚ 522 χιλ. ευρώ

Foodlink: Έκδοση ομολογιακού δανείου 2 εκατ. και ΑΜΚ 522 χιλ. ευρώ

Τη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας Foodlink, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου.

Η συνέλευση ενέκρινε επίσης την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με την έκδοση 1.740.133 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0.30 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.002.306,30 ευρώ διαιρούμενο σε 13.341.021 μετοχές, ονομαστικής αξίας  0.30 ευρώ εκάστης.

Στην έκτακτη γενική συνέλευση αποφασίστηκε και η τροποποίηση του σκοπού της εταιρείας, ώστε να μπορεί να εμπορεύεται καπνό και προϊόντα καπνού και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων καθώς και να μπορεί να πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Θέμα 1ο: Σύναψη ομολογιακού δανείου ποσού 2.000.000,00 ευρώ και λήψη κάθε σχετικής απόφασης με αυτήν, έγκριση των όρων του και εξουσιοδότηση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως έλαβε το λόγο και ανέφερε τους λόγους που συνηγορούν στην έκδοση από την Εταιρία κοινού ομολογιακού δανείου ποσού δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000). Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος και η Γενική Συνέλευση, αποφάσισε, με ποσοστό 100,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, όπως η εταιρεία προχωρήσει στην έκδοση, βάσει των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν, και τη διάθεση μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού, έγχαρτου, Ομολογιακού Δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) δύο εκατομμυρίων Ευρώ (€ 2.000.000,00).

Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, όπως, κατόπιν διαπραγματεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εξειδικεύσει τους όρους του ομολογιακού δανείου, επιλέξει και συμβληθεί με τους ομολογιούχους δανειστές, διορίσει το διαχειριστή πληρωμών και ορίσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν όλες τις συναφείς προς την έκδοση, διάθεση και εκπροσώπηση του ομολογιακού δανείου, συμβάσεις, καθώς και τις ομολογίες και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με το δάνειο και προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της εκδόσεως του ομολογιακού δανείου.

Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών έως του ποσού των 522.039,90 ευρώ με έκδοση νέων μετοχών και παροχή δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, ως συνέπεια της ανωτέρω απόφασης.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό  100,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 522.039,90 ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 1.740.133 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης και τιμής διάθεσης 0.30 ευρώ, με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω προαποφασισθείσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 4.002.306,30 ευρώ διαιρούμενο σε 13.341.021 μετοχές, ονομαστικής αξίας  0.30 ευρώ εκάστης.

Ορίστηκε προθεσμία (4) μηνών για την καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μέχρι και 22-07-2017 και εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο να παρατείνει σύμφωνα με το Νόμο την προθεσμία αυτή κατά ένα (1) ακόμη μήνα, εφόσον κρίνει ότι τούτο θα εξυπηρετήσει τους μετόχους της εταιρείας. Δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, έχουν οι παλαιοί μέτοχοι της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε είκοσι (20) μετοχές που κατέχουν θα εγγράφονται για τρείς (3) νέες μετοχές, που θα εκδοθούν λόγω της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών.

Ορίστηκε επίσης ότι οι παλαιοί μέτοχοι θα ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση, κατά τις ημερομηνίες που θα ορίσει με απόφασή του το Δ.Σ. και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου στα πλαίσια της απόφασης της Γ.Σ.

Οι ασκούντες εμπρόθεσμα, προσηκόντως και συνολικά το δικαίωμα προτιμήσεώς τους θα έχουν και δικαίωμα προς εκδήλωση ενδιαφέροντος προεγγραφής επί τυχόν αδιαθέτων Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν σε μη ασκηθέντα δικαιώματα προτιμήσεως στην τιμή διαθέσεως υπό την αίρεση ότι θα ενασκήσουν πλήρως το σύνολο των δικαιωμάτων προτιμήσεως που κατέχουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ενασκήσεώς τους, δεδομένου ότι:  i) αντικείμενο έκαστης προεγγραφής μπορεί να είναι κατ’ ανώτατο έως το τριπλάσιο των Νέων Μετοχών που δικαιούνται να αποκτήσουν με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτιμήσεως και ii) εάν ο αριθμός των εν λόγω αδιαθέτων Νέων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζητήσεως από τους προεγγραφέντες, οι τελευταίοι θα ικανοποιούνται συμμέτρως βάσει του αριθμού των αδιαθέτων Νέων Μετοχών για τις οποίες έχουν προεγγραφεί, και μέχρι πλήρους εξαντλήσεως της ζητήσεως αυτών, στρογγυλοποιημένων σε ακέραιες μονάδες.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των (4) μηνών ή και της παρατάσεως που θα δοθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για την ολοσχερή καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και εφόσον δεν καλύφθηκε το σύνολο της αύξησης αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο θεωρείται ότι αυξάνεται μέχρι το ποσό της κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του κ.ν. 2190/20.

Ως συνέπεια των ανωτέρω αλλαγών, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό  100,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας

Θέμα 3ο: Τροποποίηση του Άρθρου 4 του Καταστατικού της Εταιρείας όσον αφορά το σκοπό της εταιρείας

Κατά τη συνεδρίαση αυτή, μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως και αφού ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί του θέματος η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με ποσοστό  100,00% των εκπροσωπούμενων μετοχών και ψήφων την τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρείας, όσον αφορά το σκοπό της εταιρείας, εις τρόπον ώστε η εταιρεία να μπορεί να εμπορεύεται καπνό και προϊόντα καπνού και πάσης φύσεως συναφών προϊόντων καθώς και να μπορεί να πραγματοποιεί λιανικές πωλήσεις εμπορευμάτων μέσω καταστήματος ή με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter