Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / Δίας: Την εισφορά του ενεργητικού της εταιρείας ενέκρινε η Γ.Σ. των μετόχων

Δίας: Την εισφορά του ενεργητικού της εταιρείας ενέκρινε η Γ.Σ. των μετόχων

Τις συμβάσεις που αφορούν την εξυγίανση της εταιρείας, με την εισφορά του ενεργητικού της στη Σελόντα και τη μη διανομή μερίσματος, ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες, που πραγματοποιήθηκε με απαρτία 78,05% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ειδικότερα, η συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή μερίσματος λόγω πραγματοποίησης ζημιών κατά την κλειόμενη χρήση, ενώ ανακοίνωσε και επικύρωσε την εκλογή νέων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση παραιτηθέντων σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε και επικύρωσε, σε συνέχεια παραίτησης του κ Αθανάσιου Πραχάλη από την θέση του Προέδρου και μέλους του Δ.Σ., την από 21.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ομόφωνα αποφάσισε να ενεργοποιήσει το άρθρο 13 του Καταστατικού της εταιρείας προκειμένου να συνεχίσει τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας χωρίς την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους, με την ίδια σύνθεση όπως ορίσθηκε στο από 23.01.2015 πρακτικό Δ.Σ. Παράλληλα η Γενική Συνέλευση επικύρωσε την από 21.05.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία αποφάσισε την ανάκληση των χορηγηθεισών αρμοδιοτήτων και εξουσιών και την παροχή νέων όπως περιγράφονται στο συγκεκριμένο πρακτικό.

Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την εκλογή των κ.κ. Αντωνίου Γιαννόπαπα, Πρόεδρο (Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.) Μιχαήλ Ζαχαριάδη, (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) και Παναγιώτη Αγρίμη (Μη Εκτελεστικό-Ανεξάρτητο Μέλος Δ.Σ.) ως οριστικών μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Ενέκρινε και επικύρωσε ομόφωνα την απόφαση να μην δοθούν αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την οικονομική χρήση 2014 και δεν προενέκρινε αμοιβές αυτών για την οικονομική χρήση 2015.

Τέλος, ενέκρινε ομόφωνα την εισφορά του ενεργητικού και τμήματος του παθητικού της εταιρείας στην εταιρεία με την επωνυμία «Ιχθυοτροφεία Σελόντα» δυνάμει της υπ’ αριθμ. 49321/553/30.04.2015 αίτησης περί άμεσης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης (κατ’ άρθρο 106β, 106στ & 106θ του Ν.3588/2007) και παρείχε εξουσιοδοτήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter