Ειδήσεις
Home / Επιχειρησεις / ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων κατά 9,5% στο α’ εξάμηνο 2018

ΕΛΓΕΚΑ: Αύξηση πωλήσεων κατά 9,5% στο α’ εξάμηνο 2018

Ενισχυμένα ήταν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το α’ εξάμηνο του 2018, καθώς με βάση την πορεία ανασυγκρότησης που εφαρμόζει τα τελευταία έτη, ο όμιλος βελτιώνει συνεχώς τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη, αποκομίζει μεγαλύτερα μερίδια αγοράς στις κύριες αγορές όπου δραστηριοποιείται και ενισχύει εν γένει τη θέση του έναντι των ανταγωνιστών του.

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του α’ εξάμηνου του 2018 ο όμιλος ΕΛΓΕΚΑ πέτυχε:

  • Αύξηση των πωλήσεων κατά 9,5%, καθώς ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε € 84,4 εκατ. έναντι € 77,0 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017. Η σημαντική αυτή ενίσχυση ήρθε ως αποτέλεσμα νέων συνεργασιών και εντατικότερων προωθητικών ενεργειών στον τομέα της εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων, εισαγωγής νέων κωδικών προϊόντων καθώς και αύξησης του μεριδίου αγοράς στον τομέα των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.
  • Διατήρηση της λειτουργικής κερδοφορίας (περιθώριο «EBITDA») σε σταθερά επίπεδα (4,5% έναντι 4,7% τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017), ως συνέπεια της έμφασης που δίδεται στο λειτουργικό κόστος σε όλα τα επίπεδα της επιχειρησιακής λειτουργίας του Ομίλου.
  • Μείωση των ζημιών προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες σε € 1,2 εκατ. έναντι € 1,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2017
  • Συγκράτηση προβλέψεων για επισφάλειες πελατών σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, λόγω της εφαρμοζόμενης αυστηρής πιστωτικής πολιτικής των τελευταίων ετών.
  • Περαιτέρω απεμπλοκή από δραστηριότητες που δεν συνεισφέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στα μεγέθη του Οομίλου.

Στο Α’ εξάμηνο του 2018, τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 3,8 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο και τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων («EBITDA») από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε € 3,8 εκατ. έναντι € 4,8 εκατ. (στη συγκρίσιμη περίοδο του 2017 περιλαμβάνονταν και τα Αποτελέσματα της θυγατρικής «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.»). Επιπλέον,

Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 0,5 εκατ. έναντι κερδών € 3,2 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου, λόγω του κέρδους από την πώληση της θυγατρικής «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.» που συμπεριλαμβάνονταν στη συγκρίσιμη περίοδο.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ κατάφερε να διατηρήσει θετική πορεία σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται αφενός από περιορισμένη καταναλωτική ζήτηση και αφετέρου από ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν την ύπαρξη έντονων πιέσεων στο επίπεδο των πωλήσεων και μειούμενα περιθώρια κερδοφορίας.

Το Β΄ εξάμηνο του 2018, ο Όμιλος θα συνεχίσει την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του με νέα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σύγχρονων καταναλωτών και ταυτόχρονα θα συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στην κερδοφορία του Ομίλου. Παράλληλα, θα εστιάσει στην επίτευξη νέων συνεργασιών, στη διεύρυνση του πελατολογίου του, αλλά και στην περαιτέρω βελτιστοποίηση των λειτουργιών του, προκειμένου να διατηρήσει ή και να βελτιώσει την κερδοφορία του, εκμεταλλευόμενος ενεργότερα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Με τις παραπάνω στρατηγικές ενέργειες ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ επιδιώκει να συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία και τη σημαντική βελτίωση των λειτουργικών του μεγεθών, αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν σε βραχυπρόθεσμο και μεσο/μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Μοιραστείτε τοEmail this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin